Fixshop logo
0
0 Kč
Zdílet

Nafoukla se? Pryč s ní!

Odstranění a likvidace nafouknuté baterie mohou být nebezpečné, ale její ponechání v zařízení může mít také vážné následky. Pozorně si přečtěte všechny výstrahy a postupujte na vlastní riziko. Všechny baterie patří k nebezpečnému odpadu a proto musí být řádně zlikvidovány.

Nafoukla se? Pryč s ní!

Odstranění a likvidace nafouknuté baterie mohou být nebezpečné, ale její ponechání v zařízení může mít také vážné následky. Pozorně si přečtěte všechny výstrahy a postupujte na vlastní riziko. Všechny baterie patří k nebezpečnému odpadu a proto musí být řádně zlikvidovány.

Požární bezpečnost

Pokud je Vaše zařízení extrémně horké nebo zapáchá, nepokoušejte se vyjmout baterii. Pokud z Vašeho zařízení uniká kouř, vyprázdněte kolem něj prostor. Oheň můžete poprášit pískem nebo schváleným hasicím přístrojem, případně ho zakrýt ohnivzdornou nádobou. Nikdy nehaste vodou, protože by mohla reagovat s lithiem a způsobit požár. Pokud můžete zařízení bezpečně přesunout, umístěte ho do ohnivzdorného nebo dobře větraného prostoru a počkejte, dokud úplně nevychladne.

VÝSTRAHA

Nafouknutá Li-ion baterie se může vznítit nebo explodovat. Při demontáži nafouknuté baterie ze zařízení postupujte s maximální opatrností a na vlastní odpovědnost. Při jakýchkoliv pochybnostech izolujte zařízení a poraďte se s odborným servisním technikem.

Zařízení s nafouklou baterií byste neměli používat, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo ublížení na zdraví. Následující pokyny přibližují doporučené postupy odstranění poškozené baterie, ale nezaručují bezpečnou opravu. Pokud tedy máte jakékoliv pochybnosti, vypněte zařízení, umístěte ho do ohnivzdorné nádoby a odneste do profesionálního servisu. Odstranění nafouknuté baterie se nesnažte oddálit.

Co se stane, když se baterie nafoukne?

Li-ion baterie pro výrobu elektřiny využívají chemické reakce. Jak baterie stárne, tato reakce se nedokončí dokonale, čehož výsledkem může být vytvoření plynu, což vede k nafouknutí baterie. Navíc, pokud vrstvy chemikálií baterie neudržují správnou separaci kvůli poškození, může dojít k úniku plynu, nafouknutí a dokonce k požáru. Otok je výsledkem zachycení částic mezi vrstvami baterie, případně přerušením membrány oddělující jednotlivé vrstvy. Pokud je porušena membrána, může dojít k explozivní reakci s vlhkostí ve vzduchu.

Jak identifikovat nafouknutou baterii

  • zkontrolujte zařízení - nafouknutá baterie vytlačuje ostatní komponenty častokrát vytiskne displej nebo tlačítka z jejich původního umístění. Také můžete zpozorovat různé mezery mezi kryty nebo tlačítka těžší mačkají
  • identifikujte zápach - můžete ucítit sladký kovový chemický zápach, který by mohl být plynem unikajícím z nafouknuté baterie. Nikdy však nepřikládejte blízko obličeje, dodržujte bezpečný odstup
  • zkontrolujte baterii - pokud víte bez porušení baterie rozebrat zařízení (podle návodu), můžete ji zkontrolovat vizuálně

Jak bezpečně odstranit nafouknutou baterii

Pokud předpokládáte, že je Vaše baterie nafouknutá, nenabíjejte své zařízení. Snažte se ji co nejvíce vybít, abyste snížili riziko požáru.

Chraňte se. Pracujte na dobře větraném suchém místě, použijte ochranné brýle a rukavice. Připravte si také dlouhé tupé kleště, kterými pak bezpečně přemístěte poškozenou baterii.

Pracujte na nehořlavém povrchu. Připravte si ohnivzdornou nádobu - uzavíratelnou kovovou nádobu nebo kovovou nádobu s pískem. Za žádných okolností nepoužívejte vodu, protože s ní lithium může reagovat a způsobit požár.

Vyjmutí baterie

Po provedení uvedených opatření můžete začít s vybíráním baterie. postupujte podle návodu na výměnu baterie, ale buďte obzvláště opatrní, aby nedošlo k poškození baterie. Pokud je baterie na místě přilepena, doporučujeme použít odstraňovač lepidla, například vysoce koncentrovaný isopropyl alkohol nebo aceton, avšak aceton může poškodit plastové komponenty zařízení. Rozpouštědla používejte v malých množstvích, protože jsou hořlavé. Používejte pouze plastové nářadí a vyhýbejte se ostrým předmětem, abyste nepoškodili obal baterie. Pokud kdykoliv během vyjímání baterie ucítíte intenzivnější zápach, uvidíte kouř nebo se zařízení začne přehřívat, okamžitě umístěte zařízení do ohnivzdorné nádoby a počkejte dokud tyto projevy odezní. Pak zkuste znovu pokračovat.

Jak zlikvidovat nafouknutou baterii

Baterii je třeba po vyjmutí ze zařízení bezpečně zlikvidovat. Nevhazujte ji do koše, nevkládejte ani neskladujte baterii ve vodě. Pokud je baterie horká, zapáchá nebo kouří, umístěte ji do ohnivzdorné nádoby a počkejte, dokud symptomy odezní. Když to bude bezpečné, odneste ji do nejbližšího elektroodpadu. Neposílejte ji poštou, protože by se mohla vznítit nebo explodovat během přepravy.

Všechny baterie se řadí mezi nebezpečné odpady

Likvidace baterií vyžaduje zvláštní pozornost. Všechny baterie představují nebezpečí vzniku požáru, a proto by měly být zlikvidovány správně. Neměly by se vhazovat ke komunálnímu odpadu, ale přinést do elektrozařízení nebo do zařízení na sběr nebezpečného odpadu. Seznam takových míst si můžete vyhledat přes internet.

Zdílet

Zelená cesta (Going Green)

Neustále zlepšujeme naši uhlíkovou stopu, abychom chránili naši planetu. Přečtěte si více o tom, jak přizpůsobujeme naše procesy, abychom snížili naši stopu.

Více informací