Země dodání AT
Zákaznický servis

Reklamace

 

Zde máte možnost stáhnout si reklamační protokol.  reklamační formulář 151,8 KB

Zde máte možnost stáhnout si odstoupení od smlouvy. odstoupeni od zmluvy 433,1 KB

Adresa pro zasílání reklamací a odstoupení od smlouvy:

Zásilku můžete odeslat přímo na naši adresu:

iFix s.r.o.
Námestie hraničiarov 6/A
85103 Bratislava

Nebo můžete využít služby Packeta:

Kterékoliv odběrné místo: https://www.zasilkovna.cz/
Použijte kód: 95642760

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust . § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust . § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust . § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující právo uplatnit ̌ si poc ̌ as zaručuje ̌ doby u prodávajícího zodpovědnost ̌ za vady zboží zakoupeného u prodávajícího za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust . § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust . § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

8.12.1. doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

8.12.2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

8.12.3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 .1a .3 těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust . § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Záruka se nevzal ̌ přitahuje na vady, které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn , nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena , musel vědět ̌ .

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

8.20.1. pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

8.20.2. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

8.20.3. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

8.20.4. pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

8.20.5. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

8.20.6. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

8.20.7. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

8.20.8. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

8.20.9. pokud vada zboží vznikla zásahem do t Ovar k tomu neoprávněné osoby,

8.20.10. a k zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bez zbytečného odkladu neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady měl zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

8.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

8.21.1. předáním opraveného zboží,

8.21.2. výměnou zboží,

8.21.3. vrácením kupní ceny zboží,

8.21.4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

8.21.5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

8.21.6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby.

8.23. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.24. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

8.25. U zánovního zboží 12 měsíců (Zánovní zbožím se rozumí používaný zboží, který následně prošel kontrolou našich odborníků a který je takto označen);

8.26. U zboží použitého 6 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použito či opravováno bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
V případě, že je kupujícím podnikatel (právnická osoba), smluvní strany se v souladu s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záruční době maximálně 6 měsíců.

- Běžné zboží nacházející se v nabídce prodávajícího - 6 měsíců
- Baterie (všechny, kromě baterií označených jako „originál“) – 6 měsíců
- Zboží označené jako „náhradní díly“, které má ve svém názvu „originál“ „ORG“ nebo „originální“ – 3 měsíce

8.26.1.Zodpovědnost za vady, záruka, jakost zboží – podnikatelské subjekty (nespotřebitelé)
1. Pokud kupující nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, budou pro smluvní strany platit ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku, které upravují nároky z odpovědnosti za vady.
2. Zárukou za jakost zboží přebírá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití k dohodnutému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová dohodnuté, jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost objednaného tvaru je ve smyslu § 429 Obchodního zákoníku pro kupující, kteří nesplňují definici spotřebitele, poskytována na 6 měsíců.
3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá vady, a to v okamžiku, kdy na Kupujícího přejde nebezpečí škody na Zboží. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v tomto okamžiku:
a) má zboží dohodnuté vlastnosti, resp. má vlastnosti deklarované výrobcem nebo vlastnosti, které Kupující očekával s ohledem na popis a povahu zboží,
b) zboží je vhodné k použití pro uvedené účely, resp. pro účely pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
4. Pro otázky přechodu nebezpečí škody na zboží platí příslušná ustanovení § 455 - 461 obchodního zákoníku
5. Kupující je povinen zjevné vady zboží oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 24h.
6. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o reklamovaných vadách zboží.
7. Prodávající je povinen posoudit opodstatněnost reklamace bez zbytečného odkladu, přičemž délka lhůty pro posouzení opodstatněnosti reklamace závisí zejména na povaze a závažnosti reklamované vady. Prodávající se zavazuje o výsledku posouzení informovat Kupujícího.
8. V případě, že je reklamace důvodná, může Kupující žádat buď dodání náhradního zboží za vadné, nebo odstranění vad zboží, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

8.27. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.28. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.29. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

8.30. prodávající zajistí odstranění vady, nebo

8.31. prodávající vadné zboží vymění.

8.32. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.33. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

8.33.1. výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

8.33.2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.34. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace av potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.35. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.36. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.37. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případně opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuty.

8.38. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust . § 2 písm. a) Zákona.

8.39. Záruční doba zaniká pokud:

8.39.1. zákazník nedisponuje záručním listem nebo dokladem o zaplacení, případně jiným dokumentem, který prokazuje koupi zboží

 

Doručení kurýrem do 24 hod.
Poštovné zdarma při nákupu nad 1800 CZK s DPH
Více než 20.000 individuálních produktů v nabídce

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies

Název Poskytovateľ Účel Vypršanie Typ